NL    FR

Moorsledestraat 223-225
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1870096
Gemeentelijke referentie M80/2023
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 8 juni 2023 tot donderdag 22 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Afbreken van de vervallen industriële hal op nr.225 en herbouwen van een studentenhuisvestingcomplex met een mix van 45 studentenkamers, 24 studio's en 355 m² gemeenschappelijke ruimte, behouden van het hoekgebouw nr.223 met een verandering en wijziging van de bestemming van een ééngezinswoning naar een handel op het gelijkvloers en een conciërgewoning op de 1ste verdieping, afbreken van het dak met 5 hellingen en verhogen van het gebouw met 2 verdiepingen met een plat dak om de studentenwoningen op nr. 225 uit te breiden

Chronologie

Fase Datum
Indiening 31-01-2023
Bijkomende elementen 13-04-2023
Volledig dossier 30-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 08-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-06-2023
Overlegcommissie 26-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-08-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Vivaqua
KCML
Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 279 m² 2.335 m² Te bepalen
Handelszaak Niet meegedeeld 93 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn