NL    FR

Haachtsesteenweg 1213
1130 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1841277
Gemeentelijke referentie H936/2022
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 20 oktober 2022 tot donderdag 3 november 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds, het verbouwen van een eengezinswoning tot 2 duplexwoningen; het afbreken en herbouwen van een dakkapel aan de voorgevel, het bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, het aanbrengen van structurele binnenwerken, het wijzigen van het bijgebouw op de 1ste verdieping, het wijzigen van de achteruitbouwstrook, het inrichten van een zwembad ; en anderzijds, het wijzigen van de voorgevel en het bouwen van een tuinhuisje aan de achterkant van het perceel (in overeenstemming brengen);

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-05-2022
Bijkomende elementen 04-07-2022
Volledig dossier 31-08-2022
Begin van openbaar onderzoek 20-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 03-11-2022
Overlegcommissie 23-11-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-12-2022
 Einde van de opschorting 17-02-2023
Betekening van de beslissing 17-03-2023
Geldigheid van de vergunning 17-03-2026

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 317 m² 331 m² 331 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-06-2017 PU/641278 08-05-2019
02-12-2016 04/GOU/620412 09-06-2017
12-01-2016 PU/589973 28-10-2016

Tijdslijn