Waterloolaan 56
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1827981
Gemeentelijke referentie W23/2022
Gebruikersnaam 1827981
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Veranderen van de voorgevel door het plaatsen van een nieuwe voordeur en het plaatsen van een blauwe steen rondom het raamwerk van het gelijkvloers; het vervangen van een raam door een vluchtdeur aan de kant van de tuin; het verwijderen van de bestaande trap; het maken van een nieuw trap gelijklopend met de achtergevel;

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-01-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

BUV
KCML
Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
14-01-2020 04/PU/1737893 16-12-2020
17-06-2013 PU/525855 03-10-2013
31-10-2000 PU/511068 26-03-2001

Tijdslijn