Wannekouterlaan 119
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1827658
Gemeentelijke referentie W7/2022
Gebruikersnaam 1827658
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds, het wijzigen van de bestemming van de benedenverdieping tot een artsenpraktijk met schrapping van een woning en overkapping van de binnenplaats (in overeenstemming te brengen); en anderzijds, het wijzigen van de voorgevel (deur en raamwerken).

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-01-2022
Bijkomende elementen 19-04-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 302 m² 218 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst Niet meegedeeld 115 m² Te bepalen
Handelszaak 25 m² Niet meegedeeld Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
21-09-1995 ENS/504886

Tijdslijn