Zennestraat 16
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1826197
Gemeentelijke referentie S1352/2021
Gebruikersnaam 1826197
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds, creëeren van 43 appartementen en, anderzijds, wijzigen van het gebruik van de gelijkvloers van hadelzaak naar 5 woningen en aanpassen van de voorgevels (in overeenstemming brengen);

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-12-2021
Bijkomende elementen 14-04-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 4.923 m² 5.564 m² Te bepalen
Last (0,00 x 0,00 €) 0,00 €
Handelszaak 718 m² 0 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-04-2021 04/CL2/1783232 29-10-2021

Tijdslijn