Grote Zavel 47
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1825452
Gemeentelijke referentie G1306/2021
Gebruikersnaam 1825452
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 14 april 2022 tot donderdag 28 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Verf de basis medium grijs; de toegangsdeur, de kozijnen en het houten kozijn rondom de vitrine aan de zandzijde in bruingrijs schilderen, glasplaten en twee ventilatieroosters op de voorgevel plaatsen ter hoogte van de kelder van de begane grond (in overeenstemming brengen), het veranderen van het gebruik van een bedrijf naar een bedrijf (kelder) met bijbehorende proeverij

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-12-2021
Bijkomende elementen 17-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 14-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 28-04-2022
Overlegcommissie 18-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Handelszaak 53 m² 53 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
30-07-2004 PU/513323 14-06-2006

Tijdslijn