#}

Slachthuislaan 10
1000 Brussel

Enerzijds het veranderen van het gebruik van een winkel in een snackbar (verkoop ter plaatse en afhaal) en het splitsen van een eengezinswoning in 2 woningen (1 studio en 1 appartement met 1 slaapkamer), het afbreken en opnieuw opbouwen met wijzigingen aan het dak van het bijgebouw, het verhogen van de rechter feestmuur, het veranderen van de voorgevel (commerciële winkelpui en het afsluiten van een travee aan de rue de la Poudrière) en het uitvoeren van interne structurele wijzigingen (in overeenstemming brengen); en anderzijds het vergroten van de deur aan de zijgevel

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 55 m² 55 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 171 m² 171 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1823235
Gemeentelijke referentie A1263/2021
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 23-11-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens