NL    FR

Dieudonné Lefèvrestraat 53
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1774935
Gemeentelijke referentie D137/2021
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 22 september 2022 tot donderdag 6 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Inrichten van een woning (appartement met 1 slaapkamer) op de zolder op de 3e verdieping, bouwen van 2 dakkapellen aan de achtergevel, wijzigen van de inrichting van het kantoor op het gelijkvloers en van de woningen op de verdiepingen, vergroten van de openingen, wijzigen van het schrijnwerk aan de voor- en achtergevel, wijzigen de achtergevel en bedekken van de koer (in overeenstemming brengen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-02-2021
Bijkomende elementen 03-01-2022
Volledig dossier 31-08-2022
Begin van openbaar onderzoek 22-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2022
Overlegcommissie 18-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-10-2022
 Einde van de opschorting 28-04-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
29-11-2022 04/SFD/1863050

Tijdslijn