Mode Vlieberghstraat 24
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1768934
Gemeentelijke referentie M1044/2020
Gebruikersnaam 1768934
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 6 januari 2022 tot donderdag 20 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds het opdelen van een eengezinswoning in 2 woningen en het bouwen van een uitbreiding (in overeenstemmig brengen) ; anderzijds het vergroten van het dakvolume

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-12-2020
Bijkomende elementen 24-09-2021
Begin van openbaar onderzoek 06-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 20-01-2022
Overlegcommissie 08-02-2022
Betekening van de beslissing 24-03-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-04-2020 04/PU/1747624 03-12-2020

Tijdslijn