NL    FR

Emile Bockstaellaan
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1846570
Gemeentelijke referentie E2006/2022
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 22 september 2023 tot vrijdag 22 september 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Renovatie van station Bockstael: bouw van een luifel aan de Emile Bockstaellaan - verhoging van de perrons - installatie van 2 liften - heropbouw van 2 trappen aan de kant van de Leopold I-straat - renovatie en afwerking (vloer, plafond, muren) - installatie van een beschermde en bewaakte fietsenstalling - afsluiting van de metro op niveau -2 voor het publiek - herinrichting van de taluds naast de perrons.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 23-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

LB
Mobiel Brussel
Gemeente
DBDMH
Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 3.154 m² 3.285 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-06-2022 04/GOU_PU/1846303
06-12-2021 04/PU/1824797 23-05-2022
04-12-2014 ENS/554443 04-03-2015
22-09-2008 ENS/521473 28-01-2009
24-12-2002 ENS/512046 10-04-2003
01-10-1999 ENS/508482 24-12-1999
18-01-1995 ENS/505315 14-11-1996

Tijdslijn