Helihavenlaan
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1833092
Gemeentelijke referentie M602/2022
Gebruikersnaam 1833092
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 25 mei 2022 tot donderdag 23 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Afbreken zonder heropbouwen Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord

Voorwerp van de aanvraag

Heraanleg van het Maximiliaanpark, van de wegen en kruispunten tussen de delen van het park (Bolivarlaan, Willebroeckkaai, Wapenarsenplein, Vertestraat, Masuistraat, Verte-Contrestraat, Heliportlaan). Verbouwing van een deel van de Lakense Haard (ziudgevel) met het oog op de verhuizing van de boerderij Maximiliaan en de verbouwing van een gebouw van de oude boerderij tot een kleine buurtvoorziening.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 25-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 23-06-2022
Overlegcommissie 26-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 432 m² 2.057 m² Te bepalen
Logistieke activiteiten 260 m² 529 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn