Spaarbekkenstraat 3
1130 Brussel

Gewestelijke referentie 04/ECO/1840846
Gemeentelijke referentie B1848/2022
Gebruikersnaam 1840846
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van woensdag 7 september 2022 tot donderdag 6 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Herbestemmen van een kantoorgebouw met opslagplaats naar een schoolgebouw met een overdekte speelplaats/sportzaal (vergunning van beperkte duur).

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-05-2022
Bijkomende elementen 20-06-2022
Volledig dossier 11-07-2022
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2022
Overlegcommissie 18-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-11-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Consultant Titel IV van de GSV
DBDMH
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 1.071 m² 0 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 1.071 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn