NL    FR

Romain Rollandlaan
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/PFD/1863018
Gemeentelijke referentie PU 52877
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 18 mei 2023 tot vrijdag 16 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting

Voorwerp van de aanvraag

Heraanleg van de Romain Rollandlaan van gevel tot gevel : kappen van 7 bomen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 28-11-2022
Bijkomende elementen 20-03-2023
Volledig dossier 21-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 18-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2023
Overlegcommissie 29-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-08-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Mobiel Brussel
Vivaqua
DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Andere 6.067 m² 6.067 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn